Đơn hàng hàn

TUYỂN 06 THỰC TẬP SINH HÀN VỎ TÀU
06 MIE 28 TRIỆU

Ngày PV: 12.03.2024

ĐƠN HÀNG 18 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
18 Kunmamoto 28 TRIỆU

Ngày PV: 22/03/2023

ĐƠN HÀNG 07 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
07 Hyogo 28 TRIỆU

Ngày PV: 01/11/2022

ĐƠN HÀNG TUYỂN 23 THỰC TẬP SINH HÀN VỎ TÀU THỦY
23 Hiroshima 28 TRIỆU

Ngày PV: 04/10/2022

ĐƠN HÀNG TUYỂN 19 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
19 Mie, Nhật Bản 28 TRIỆU

Ngày PV: 13/09/2022

ĐƠN HÀNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
10 Kumamoto 34 TRIỆU

Ngày PV: 25/12/2022

ĐƠN HÀNG 35 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
35 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 30/03/2022

ĐƠN HÀNG 20 THỰC TẬP SINH HÀN VỎ TÀU THỦY
20 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 21/03/2015

ĐƠN HÀNG 16 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
16 Kumamoto 31 TRIỆU

Ngày PV: 28/02/2015

ĐƠN HÀNG 08 THỰC TẬP SINH HÀN VỎ TÀU THỦY
8 Kanagawa 30 TRIỆU

Ngày PV: : 20/04/2015