Đơn hàng hàn

ĐƠN HÀNG 15 HÀN ỐNG
15 Kumamoto 34 TRIỆU

Ngày PV: 18/02/2022

ĐƠN HÀNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
10 Kumamoto 34 TRIỆU

Ngày PV: 25/12/2022

ĐƠN HÀNG 35 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
35 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 30/03/2022

ĐƠN HÀNG 20 THỰC TẬP SINH HÀN VỎ TÀU THỦY
20 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 21/03/2015

ĐƠN HÀNG 16 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
16 Kumamoto 31 TRIỆU

Ngày PV: 28/02/2015

ĐƠN HÀNG 08 THỰC TẬP SINH HÀN VỎ TÀU THỦY
8 Kanagawa 30 TRIỆU

Ngày PV: : 20/04/2015