Đơn hàng lắp ráp

ĐƠN HÀNG 17 THỰC TẬP SINH LẮP RÁP
17 Kunmamoto 28 TRIỆU

Ngày PV: 09/11/2022

ĐƠN HÀNG 09 THỰC TẬP SINH LẮP RÁP TÀU THỦY
9 Kyoto 31 TRIỆU

Ngày PV: 27/04/2015