Đơn hàng lắp ráp

ĐƠN HÀNG 20 THỢ LẮP RÁP
20 Mie 34 TRIỆU

Ngày PV: 20/04/2022

ĐƠN HÀNG 09 THỰC TẬP SINH LẮP RÁP TÀU THỦY
9 Kyoto 31 TRIỆU

Ngày PV: 27/04/2015