Đơn hàng sơn

ĐƠN HÀNG 27 THỢ SƠN
27 Kyoto 34 TRIỆU

Ngày PV: 15/07/2022

ĐƠN HÀNG 23 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
23 Mie 30 TRIỆU

Ngày PV: 28/04/2022

ĐƠN HÀNG 17 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
17 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 27/02/2015