Đơn hàng sơn

ĐƠN HÀNG 12 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
12 Mie, Nhật Bản 28 TRIỆU

Ngày PV: 14/02/2023

ĐƠN HÀNG 23 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
23 Mie 30 TRIỆU

Ngày PV: 28/04/2022

ĐƠN HÀNG 17 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
17 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 27/02/2015