ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

0 TRIỆU

Ngày PV:

ĐƠN HÀNG 17 THỰC TẬP SINH LẮP RÁP
17 Kunmamoto 28 TRIỆU

Ngày PV: 09/11/2022

ĐƠN HÀNG 09 THỰC TẬP SINH LẮP RÁP TÀU THỦY
9 Kyoto 31 TRIỆU

Ngày PV: 27/04/2015

Xem thêm

ĐƠN HÀNG 12 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
12 Mie, Nhật Bản 28 TRIỆU

Ngày PV: 14/02/2023

ĐƠN HÀNG 23 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
23 Mie 30 TRIỆU

Ngày PV: 28/04/2022

ĐƠN HÀNG 17 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
17 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 27/02/2015

Xem thêm

ĐƠN HÀNG 18 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
18 Kunmamoto 28 TRIỆU

Ngày PV: 22/03/2023

Xem thêm