ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

ĐƠN HÀNG 17 THỰC TẬP SINH LẮP RÁP
17 Kunmamoto 28 TRIỆU

Ngày PV: 09/11/2022

ĐƠN HÀNG 20 THỢ LẮP RÁP
20 Mie 34 TRIỆU

Ngày PV: 20/04/2022

ĐƠN HÀNG 09 THỰC TẬP SINH LẮP RÁP TÀU THỦY
9 Kyoto 31 TRIỆU

Ngày PV: 27/04/2015

Xem thêm

ĐƠN HÀNG 12 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
12 Mie, Nhật Bản 28 TRIỆU

Ngày PV: 14/02/2023

ĐƠN HÀNG 27 THỢ SƠN
27 Kyoto 34 TRIỆU

Ngày PV: 15/07/2022

ĐƠN HÀNG 23 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
23 Mie 30 TRIỆU

Ngày PV: 28/04/2022

ĐƠN HÀNG 17 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
17 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 27/02/2015

Xem thêm

ĐƠN HÀNG 18 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
18 Kunmamoto 28 TRIỆU

Ngày PV: 22/03/2023

ĐƠN HÀNG 07 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
07 Hyogo 28 TRIỆU

Ngày PV: 01/11/2022

ĐƠN HÀNG TUYỂN 23 THỰC TẬP SINH HÀN VỎ TÀU THỦY
23 Hiroshima 28 TRIỆU

Ngày PV: 04/10/2022

ĐƠN HÀNG TUYỂN 19 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
19 Mie, Nhật Bản 28 TRIỆU

Ngày PV: 13/09/2022

ĐƠN HÀNG 15 HÀN ỐNG
15 Kumamoto 34 TRIỆU

Ngày PV: 18/02/2022

Xem thêm