ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

ĐƠN HÀNG 20 THỢ LẮP RÁP
20 Mie 34 TRIỆU

Ngày PV: 20/04/2022

ĐƠN HÀNG 09 THỰC TẬP SINH LẮP RÁP TÀU THỦY
9 Kyoto 31 TRIỆU

Ngày PV: 27/04/2015

Xem thêm

ĐƠN HÀNG 27 THỢ SƠN
27 Kyoto 34 TRIỆU

Ngày PV: 15/07/2022

ĐƠN HÀNG 23 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
23 Mie 30 TRIỆU

Ngày PV: 28/04/2022

ĐƠN HÀNG 17 THỰC TẬP SINH SƠN TÀU THỦY
17 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 27/02/2015

Xem thêm

ĐƠN HÀNG 15 HÀN ỐNG
15 Kumamoto 34 TRIỆU

Ngày PV: 18/02/2022

ĐƠN HÀNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
10 Kumamoto 34 TRIỆU

Ngày PV: 25/12/2022

ĐƠN HÀNG 35 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
35 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 30/03/2022

ĐƠN HÀNG 20 THỰC TẬP SINH HÀN VỎ TÀU THỦY
20 Hiroshima 30 TRIỆU

Ngày PV: 21/03/2015

ĐƠN HÀNG 16 THỰC TẬP SINH HÀN ỐNG TÀU THỦY
16 Kumamoto 31 TRIỆU

Ngày PV: 28/02/2015

Xem thêm